حضور شرکت فناوری های آب و خاک فردای سبز در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ماشین آلات ، نهاده ها و آبیاری
مکان : شیراز ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس
زمان : 5 الی 8 اردیبهشت 1396