حضور شرکت فناوری های آب و خاک فردای سبز در ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، نهادها، آبیاری، آبرسانی، بسته بندی، تجهیزات گلخانه ای، صنایع و ماشین آلات وابسته
10 الی 13 بهمن
ایران، جیرفت