حضور شرکت فن آوریهای آب و خاک فردای سبز در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و باغبانی استان اصفهان ، 23 لغایت 26 دی ماه 1395 .