این سنسور با طول 10 سانتی متر امکان اندازه گیری توامان رطوبت خاک ، دمای خاک و شوری خاک را به طور انتخابی دارد .
این سنسور به صورت دفنی در هر عمقی نصب می شود .
مناسب جهت استفاده در فضای سبز و چمن ، گلخانه و غیره می باشد .