شامل پراب به همراه یک عدد مودم GPRS/GSM می باشد که دقیقاً بر روی قسمت بالای پراب و در امتداد سنسورها نصب می شود .
پراب All In One همان پراب EnviroSCAN می باشد .