این پراب توانایی اندازه گیری پارامترهای رطوبت خاک ، شوری خاک و دمای خاک را تا عمق 40 متر فراهم می کند . فواصل نصب سنسورها از حداقل 10 سانتی متر قابل تنظیم است . بر روی هر پراب تا حداکثر 16 سنسور قابلیت نصب دارد .
رنج معمول آن از 0.3 متر تا 1.5 متر می باشد و از طریق قرارگیری در داخل تیوب دسترسی که با روش مناسب در خاک نصب می شود عملیات اندازه گیری را انجام می دهد .
خروجی های استاندارد و استفاده از دیتالاگر امکان نمایش و انتقال اطلاعات را از این پراب میسر می سازد .